Werkgebieden

Bridges Organisatie-advies heeft ervaring en expertise op de volgende werkterreinen. Afhankelijk van de vraagstelling worden deze werkterreinen geïntegreerd in onze aanpak.

Strategie- en organisatieontwikkeling

Begeleiden van directies en managementteams bij het analyseren van (nieuwe) krachtenvelden in de markt en de eigen sterkten/zwakten. Het, op basis daarvan, maken van doorwrochte strategische keuzes en zorg dragen dat de organisatie zich daartoe ontwikkelt.

Coaching en Multicoaching

Bridges hanteert een zelf ontwikkelde methodiek van coaching en multi-coaching, waarbij de coaching van meerdere mensen, voorafgegaan door pyschologisch onderzoek, zowel ingrijpt op de ontwikkeling van het individu -persoonlijkheid en gedrag- als ook op de onderlinge relaties, de krachtenvelden en uiteindelijk, de organisatiecultuur.
Door middel van opschaling 'van de ontwikkeling van individuen' naar hoger gelegen niveaus en dit vervolgens steeds weer terug te koppelen naar de individuen, ontstaat er een vliegwielwerking binnen de organisatie. Er zal sprake zijn van gemeenschappelijk en gelijkgerichte empowerment en daarmee van organisatieontwikkeling.

Cultuurdiagnose en -verandering

Cultuurveranderingen zijn, afgezien van tijden van diepe crisis, niet te bewerkstelligen tenzij dat daadwerkelijk aangrijpt op de gedeelde normen, waarden en daarmee de gedragingen, van een vast samenstelstel van individuen.
Op basis van de principes van Multicoaching wordt, na een cultuurdiagnose de gewenste cultuur in samenspraak bepaald en een veranderingstraject voorbereid en tot stand gebracht.

Fusies en cultuur

De cultuurdiagnoses worden tevens ingezet bij fusievoornemens.
Immers 80% van mislukte fusies worden toegeschreven aan 'botsende culturen'. Het vooraf in kaart brengen van die verschillen en de voorspelbare effecten daarvan, is dus een

Psychologisch- en Assessment Centeronderzoeken

Voorafgaand aan een coachingstraject of ten behoeve van het beoordelen van de functiegeschiktheid van (nieuwe) medewerkers, verzorgt Bridges een psychologisch- en Assessment Centeronderzoek. Zo'n onderzoek is een objectieve, vaak aan een werksituatie gerelateerde, beoordeling van wat een persoon feitelijk in aanleg kan en wil, en wordt desgewenst afgezet en vergeleken met functie-eisen. Blokkades die persoonlijke ontwikkeling belemmeren worden inzichtelijk gemaakt en middels coaching verholpen.

Teambuilding

Passend binnen het concept van organisatie-ontwikkeling en coaching vormt teambuilding een belangrijk doel. Immers; het smeden van medewerkers tot één coherent team; dat gezamenlijk, in onderling vertrouwen en gebruikmakend van ieders sterke kanten, in staat is een visie te ontwikkelen en dit te vertalen in operationele plannen, is voorwaardelijk voor het vergroten van het probleemoplossend vermogen.

Kwaliteitszorg

Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitssystemen, welke voldoen aan de eisen van ISO en/of HKZ, en welke leiden tot daadwerkelijke verbeterslagen en ontwikkeling van de organisatie.